Vakıf Hakkında

Kerim Vakfı Cemâlnur Sargut öncülüğünde halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir anlayışla 2013 yılında kurulmuştur. Vakfımız, İslâm’ın yaşam biçimlerinden biri olan tasavvufun günümüz sorunlarına bire bir cevap verebilen, insanı madden ve mânen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, insanlar arasındaki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoş gören eşsiz yaklaşımını anlamak ve tanıtmak için çalışmalarda bulunacaktır. Toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, yüksek ahlâklı, devrin bilgisini hâiz ve tasavvufu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için, ülkemizin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişimlerde bulunacak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirecektir.
Vakıf, eğitim, sağlık ve kültür temel alanlarında gerçekleştireceği faaliyetler ile toplumun her kesimine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir.

Eğitim

Yüksek Öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler açmak.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar düzenlemek.
İlk ve orta öğretim kurumları açmak.
Kurslar ve sertifika programları düzenlemek.
Üniversite Öğrencilerine burs vermek.

Sağlık

Özel gereksinimi olan çocukları topluma kazandırmak için eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açmak.
Hastane, tıp merkezi, huzurevleri ve madde bağımlılığı mücadele merkezleri açmak.

Kültür

Türk kültür ve sanat dalları ile Türk mutfağının geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarında bulunmak.
Musiki çalışmaları yapmak ve gerektiğinde Türk Musikisi araştırma merkezi, enstitüsü, kütüphane ve arşivi kurmak.
Müze ve müzeciliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sergiler düzenlemek.
Tarihi eserlerin korunması için restorasyon, restitüsyon, renovasyon vb. yapmak.
Yeni tasarım ve üretim anlayışlarının gelişmesi, yeni ürünler tasarlanması ve yeni meslek alanlarının gelişimine katkıda bulunmak.
Toplumda özellikle kadının yerini ve rolünü yükseltici çalışmalar yapmak.
Başta “su” olmak üzere ormanların, doğal kaynakların, temiz enerji kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevrenin korunması amacı ile çalışmalarda bulunmak.
Sözü edilen çalışmaları desteklemek ve tanıtmak amacıyla yazılı, sözlü görsel ve internet teknolojileri destekli yayın faaliyetinde bulunmak, ilgili eserleri tercüme ettirmek, yayınlamak Vakfın faaliyet alanlarının kısa ve uzun vadede genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Kerim Vakfı nasıl doğdu?

Kerim Vakfı bu çalışmaları bugüne kadar, kendisini oluşturan çekirdek ekip ile, Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD)1 İstanbul Şubesi çatısı altında gerçekleştirmiştir. Derneğin özellikle 2000 yılı sonrasında ürettiği faaliyetler Kerim Vakfının kuruluşunu hazırlamış ve bu kurumların bundan sonra da beraber yürütecekleri birçok faaliyete hâmîlik etmiştir. TÜRKKAD’ın ilk tohumları kültür ve edebiyat tarihimize mal olmuş müstesna bir şahsiyet olan Sâmiha Ayverdi tarafından 1966 yılında atılmıştır. Dernek 1970’te kamu yararına kurumlar statüsü kazanmış, 1973 yılında da bugünkü adını alarak ülkemizde alanında ilk sivil toplum örgütü olmuştur. Derneğin İstanbul Şubesi, özellikle tasavvuf alanında uluslararası akademik sempozyumlar gerçekleştirilmesine öncülük etmiş, Ayasofya, Topkapı Sarayı, İslâm Eserleri Müzesi gibi kurumlarla ortak sergiler düzenlemiş, yurt içi ve yurt dışında sayısız konferans ve paneller gerçekleştirmiştir. Mevcut faaliyetlerini sürdürmekte olduğu gibi, alanında yetkinliğini ispatlamış bir kurum olarak, 2005 yılından itibaren de uluslararası “DOST İslâm’a Hizmet Ödülleri”ni takdim etmektedir.

Genel merkezi Ankara’da olan ve genel başkanlığı Kültür Bakanlığı eski bürokratlarından Emine Bağlı tarafından yürütülen bu köklü kurum, bünyesinden bir vakfın doğmasına kaynaklık etmiştir.

Vakfı hayata geçiren bu güç, en kurumsal şeklini derneğin İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut’un geliştirmiş olduğu inisiyatif ile ABD’de North Carolina Üniversitesi2 ve Çin’de Pekin Üniversitesinde3 Kenan Rifai Islamic Studies Distinguished Professorship İslâm Araştırmaları Kürsüleri’nin kurulmasıyla almıştır. Bu kürsüler Cemâlnur Sargut’un son on yıldır yurt dışında İslâm Tasavvufu alanında yapmış olduğu çalışmalar, North Caroline Üniversitesinde verdiği dersler ve yurt içinde gerçekleştirdiği girişimlerin bir sonucudur. Kürsüler isimlerini, 1900’lü yıllarda “Tasavvuf bir gün akademilerde öğretilecektir” diyen 20. Yüzyılın son dönem Osmanlı mutasavvıflarından Kenan Rifâî’den almaktadır.

TÜRKKAD ve Kerim Vakfı tarafından başlatılmış olan girişimle  6 Mart 2016 tarihinde de Japonya’da Kyoto Üniversitesi’nde “Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi” açılmıştır.4


1 TURKKAD (1970) Türk Kadınları Kültür Derneği
www.turkkad.org
2 North Carolina Üniversitesi (UNC) İslâm Araştırmaları Kürsüsü 12 Şubat 2009 tarihinde TÜRKKAD İstanbul Şubesi tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk devlet üniversitesi olan North Carolina Üniversitesi (1789), sosyal bilimler alanında dünya sıralamasında 23. konumda yer almaktadır. Dini Etütler Bölümünde açılan kürsü ile lisans ve lisans üstü düzeyde dersler verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.
http://religion.unc.edu
3 Pekin Üniversitesi, eski adıyla Pekin İmparatorluk Üniversitesi, Çin’in ilk kapsamlı devlet üniversitesidir. Sosyal Bilimler alanında dünya sıralamasında 30. konumda yer almaktadır. Beşeri Bilimler Enstitüsünde açılmış olan kürsü ile İslam araştırmaları konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde dersler verilmekte ve akademik araştırmalar yapılmaktadır.
http://english.pku.edu.cn
4 Kyoto Üniversitesi akademik camiada yürütmekte olduğu üst düzey araştırmaları ile tanınmaktadır ve Japonya’nın ilk üç üniversitesi içinde yer almaktadır. Merkezin direktörlüğüne Kyoto Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda üniversitenin İslam Araştırmaları Merkezinde araştırmacı olarak görev yapmakta olan Prof. Yasushi Tonaga atanmıştır.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

İşbirliklerimiz