Project Description

İnsan, Mâneviyât Ve Şifâ Konuşmaları Programı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfı iş birliğiyle, “İnsan, Mâneviyât ve Şifâ Konuşmaları” adı altında, başta deprem bölgesinde çalışan, yaşayan ve/veya yakınları bölgede bulunan kişiler olmak üzere, toplumun her katmanına ulaşabilmeyi hedefleyen programın ilk dersi 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Programı takip edemeyenler aşağıdaki link üzerinden izleyebilirler.

İnsan, Mâneviyât Ve Şifâ Konuşmaları Programı

İnsan, Mâneviyât ve Şifâ Konuşmaları

Uzaktan çevrimiçi/online

12 hafta 

23 Mart-8 Haziran 2023

Perşembe günleri 14.00-17.00 saatlerinde

Bilgi: Program deprem bölgesinden davetli sınırlı katılımcı ve Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğrencileriyle zoom üzerinden düzenlenmektedir. Bu program eş zamanlı olarak Üsküdar Üniversitesi Youtube kanalından yayınlanmaktadır. 

Katılımcı Bilgileri ve Program Açıklamaları

Prof Dr. Reşat ÖNGÖREN

1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı’nda 1990’da yüksek lisansını, 1996’da da doktorasını tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı islâm Araştırmaları Merkezinde (İSAM) tasavvuf araştırmacısı olarak çalıştı. 2001’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı ve 2019 yılına kadar buradaki görevine devam etti. Eserleri arasında Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler Devlet ve Ulemâ, Tarihte Bir Aydın Tarîkatı Zeynîler kitapları yer almaktadır. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesidir.

 Programa Dair: 
Son zamanlarda yaşanan âfetler dolayısıyla hazırladığımız bu programda esas hedefimiz insanımıza dokunabilmektir. Temelde İslâm dininin mânevî, derûnî yönünü ifade eden tasavvufu referans alarak insanı bütün yönleriyle ele almak; onun sadece fizikî yapısından ibaret olmadığını vurgulayarak metafizik boyutuna dikkat çekmek ve bu yapısıyla sıkıntıların nasıl üstesinden gelebileceğini göstermektir. Bu çerçevede 12 haftalık program başlıkları aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
“Dünya: Bir Yolcunun Ağaç Gölgesindeki Hayatı”, “Allah’tan Geldik, Allah’a Dönüyoruz”, “Bedeni ve İhtiyaçlarıyla İnsan”, “Rûhuyla İnsan: Allah’ın Dünyadaki Halîfesi”, “Rûhumuzu Nasıl Dinlendirebiliriz?”, “Ölüm: Rüyadan Uyanmak”, “Sahiplendiklerimiz Bizim mi?”, “Ölüm Son mudur?”, “Hâdiseleri Anlamlandırmak”, “Kader Algımız”, “Sorumluluk Ahlakı”, “Dua ve Dileklerimiz”.

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu. Eski Türk Edebiyatı alanında, “Dîvân Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları – Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Dîvân Şiirinde Na’t” konulu tezi ile doktorasını (1989) tamamladı. Akademik hayatına 1981-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde, 2011-2015 yılları arasında da İstanbul Medeniyet Üniversitesinde devam etti. Başlıca çalışma alanları, Klasik Türk şiiri, metin şerhi, dinî-ahlakî-tasavvufî mesneviler, manzum dinî türler ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde görev yapmaktadır.

Programa Dair: 
Türk edebiyatındaki dinî, tasavvufî, ahlâkî mesnevîlerden; alçakgönüllülük, cömertlik, ilim, iyilik etmek, şükür, tövbe, tevekkül, rıza, sabır, samimiyet, sevgi ve sözünde durmak gibi güzel ahlâka; kıskançlık, kibir, önyargı, iftira, yalan, kötülük etmek, cehâlet, ikiyüzlülük gibi kötü huylara ve zamanın kıymeti, ölüm, dünyanın geçiciliği gibi genel konulara dâir hikâyeler ele alınacak, hikâyelerin özündeki öğütler tahlil edilecektir.

Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner ZÜLFİKAR

Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında “Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı” başlıklı doktora tezini tamamladı. North Carolina Chapel Hill ve Duke Üniversitelerinde tasavvuf ve İslam Medeniyeti konularında dersler vermiştir. UNC-Chapel Hill’de Orta Doğu ve Müslüman Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde başkan yardımcısı olarak çalışmıştır (2006-2010). UNC-Chapel Hill’de Turkish Studies Programını (2009) kurmuş ve Aralık 2013’e dek programın hocalığı görevini sürdürmüştür. İslam Medeniyeti, müesseseler tarihi, tasavvuf kültürü ve tarihi konularında çalışmaktadır. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde dersler vermektedir.

Programa Dair: 
Mâneviyâtın günümüze seslenişi ve mânâda muhtemel şifayı arayış; ümidin kaynağı olan Allah’a iman ile her nefes yenilenen doğuş halinin mevcudiyetinden yola çıkarak günümüzün hicrânına mânâ ile bakmak; mâneviyâtın evrensel planda insana ve medeniyete dâir söyledikleri; bir kültürü medeniyet kılan temel olgu/olgular; insanı ve medeniyeti inşâda yeniden doğuş.

Dr. Öğretim Üyesi H. Dilek GÜLDÜTUNA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ihtisasını tamamladı. 2005-2011 yılları arasında Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesinde İslâm araştırmaları üzerine lisans ve yüksek lisansını, 2017’de “Konstruktionen des Weiblichen bei Ken’ân Rifâî: Das weibliche als Spiegel der göttlichen Wirklichkeit” (Ken’ân Rifâî’de Hakk’ın Aynası Olarak Kadın) isimli teziyle doktorasını tamamladı. Tasavvuf düşüncesi, tasavvuf düşüncesi merkezli disiplinler arası çalışmalar ve İslam bilimler tarihi konularında çalışmaktadır. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde görev yapmaktadır.

Programa Dair: 
İlâhî kitaplardaki bilgilerin hayata nasıl tatbik edileceği hususunda mutlaka yol göstericiye ihtiyaç vardır. Peygamberler Allah’la ilişki kurdurarak O’nun emir ve yasaklarını iletirken bu yolda insanlara en güzel şekilde örnek olma vazîfesini de îfâ etmişlerdir. Bu amaçla Kurân-ı Kerîm’de nakledilen peygamber kıssalarında büyük ibretler ve kalplere şifa vardır. Program boyunca peygamber ve velîlerin kıssaları, bu bağlamda ele alınacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi Omneya AYAD

Kahire’deki Amerikan Üniversitesinde Gazetecilik ve Kitle İletişimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra, al-Azhar Üniversitesinde Sufi Arap ve İslam Araştırmaları Akademisinde lisans eğitimi gördü. İngiltere Exeter Üniversitesinde Arapça ve İslam Çalışmaları Enstitüsünden “İbn Ajība (ö. 1224/1809) ve Kur’ân’ın Engin Uzmanlığı: Fas Sufi Geleneğinde Aşk” konulu tezi ile doktora derecesini aldı. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde görev yapmaktadır.

Programa Dair: 
Program dahilindeki dersler, zorlukları anlamanın merkezî konseptine ve kaybın acısıyla nasıl başa çıkılabileceğine odaklanmaktadır. Ayrıca imtihanların acı tadının, rıza ile nasıl farklı bir boyuta dönüştürülebileceğinden; kalbimizi nasıl iyileştirebileceğimizden ve kalpteki rahatlık ve huzur halinin nasıl geri kazanabileceğinden bahsedilecektir.

Dr. Sema SÜVARİOĞLU

Boğaziçi Üniversitesinden Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisansını aldı. Kısa bir süre kurumsal alanda çalıştıktan sonra eğitim ve danışmanlık alanında hizmet vermeye başladı. Marmara Üniversitesinde Örgütsel Psikoloji dalında doktora programını tamamladı. Yaklaşık 30 yıldır kurucusu olduğu Pusula Eğitim ve Danışmanlık ile alanında çalışmayı sürdürmektedir. Bir yandan da çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir. Son 20 yıldır da çalışmalarına, yönetici koçluğu ve artan talep ile psikolojik destek programlarını eklemiştir. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde tasavvuf ve psikoloji dersleri vermektedir.

Programa Dair: 
Yurdumuzda yaşanan son depremden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen kişilerin, yaşadıkları yoğun stresle baş etmelerine yardımcı olmak; stres/travma/kriz kavramlarına yakından bakmak, vücudumuzdaki işleyiş mekanizmasını anlamak; duygusal ve zihinsel dayanıklılığımızı artırmak amacıyla bilinçlenmek, bilgilenmek ve paylaşılacak pratik araç ve yöntemlerle daha anlamlı bir yaşam sürebilmek için ipuçları elde etmek.

Dr. Birsen Nesrin CANGÖZ

1989 yılında Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Doktorasını “Wahrnehmungs und Urteilsrelativität bei Erwachsenen und Kindern: Psychophysikalische Bezugssystemeffekte in der Zeitwahrnehmung” (Çocuk ve Yetişkinlerde Algı ve Yargı Göreliliği: Zaman Algısında Psikofiziksel Referans Çerçevesi Etkileri) konulu tezi ile tamamladı. Davranış, Beden Psikoterapisi ve EMDR tedavi eğitimlerinin yanı sıra klinik psikolog olarak önce bir eğitim danışma merkezinde, ardından özel bir klinikte çalışmalarını yürüttü. Almanya’daki Türk hastalar üzerinde beden-psikoterapisi etkisini kanıtlayan bir araştırma gerçekleştirdi ve yayınladı. Psikoterapi eğitim okulunda misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2009 yılından bu yana kendi muayenehanesinde klinik psikolog olarak görev yapmaktadır.

Programa Dair: 
İnsan, hayatı boyunca yaşamını mutlu, sıhhatli ve huzurlu olma arzusuyla geçirmek ister. Bütün çabası bunun içindir. Fakat hayat o denli kolay değildir ve düz bir çizgide ilerlemez. Mutluluğun sırları genellikle gizlidir. Yollar taşlı, dikenli ve acı doludur. Yaratıcı, “Cemâlim, celâlimde gizlidir.” dese de bunu keşfedip anlamak, bizler için o kadar basit değildir. Mâneviyat, eğer onu doğru anlayabilisek, zor zamanlar için ecza dolabımızdaki bir ilaç gibidir. Bize şifa olur; kuvvet verir. 1999 Depremi’nde enkaz altında kalan biri olarak şahsî tecrübelerimi, konu ile ilgili düşüncelerimi ve yaşadıklarımı paylaşmak amacıyla iştirak ettiğim bu eğitim programında, depremin gizli ve açık mucizelerine işâret etmek ve öncelikle depremzedeler, daha sonra da toplumun diğer fertleri için ufak bir katkıda bulunmak arzusundayım.